Dividendide maksmise otsus

 

dividendide maksmise otsus

Dividendide maksmise otsus

Vaatame lähemalt, kuidas peaks vormistama dividendide maksmise otsust ning milleks see vajalik on.

Dividendide maksmise otsus tuleks vormistada ka ühe omanikuga firmas

Dividendide maksmise otsus tuleks vormistada ka nn ühemehefirma puhul, sest see annab lisagarantii selleks, et Maksuametile tõestada, et tegu oli siiski dividendide mitte palgatuluga. Otsus üksi muidugi ei aita, tuleks arvestada ka muude asjaoludega, millest loe lähemalt artiklist “Dividendide maksmine”.

Otsuse puudumisel võib juhtuda, et osanike vahetumisel või osaühingu pankrotistumisel võidakse viie aasta jooksul nõuda osanikult alusetult makstud dividendid tagasi.

Dividendide maksmist võib otsustada mitu korda ja dividende võib maksta osade kaupa

Dividendide maksmist ei ole mõtet otsustada igaks juhuks, sest osanikul tekib dividendi väljamaksmise otsusest nõudeõigus osaühingu vastu, mida ei saa enam ilma kõigi osanike nõusolekuta enam muuta (see on oluline mitme osanikuga firmas). Võib aga aastaaruande kinnitamise hetkel otsustatada kasumit mitte jaotada, kuid aasta jooksul teha uus otsus, millega otsustatakse dividende siiski maksta või maksta rohkem, kui varasemalt otsustatud.

Dividendide maksmine igakuiselt?

Samamoodi nagu dividendide maksmise otsust võib teha aasta jooksul mitu korda, võib ka väljamakseid teha nii tihti kui soov on, näiteks igakuiselt (siin peab arvestama, et osanik peab saama aktiivse töö eest ka palka, juhul kui ta teeb igakuiselt tööd, selleks, et Maksuamet ei saaks lugeda dividende palgatuluks).

Dividendide maksmise otsus – kohustuslikud nõuded

Kasumi jaotamise otsustavad osanikud osanike koosolekul.

Kasumi jaotamise otsuse kohustuslik sisu on seadusega määratud ning selles tuleb märkida:

 • puhaskasumi suurus,
 • eraldised reservkapitali,
 • eraldised teistesse seaduses või põhikirjaga ettenähtud reservidesse,
 • osanike vahel jaotatav kasumiosa,
 • kasumi kasutamine muuks otstarbeks.

Kui puudub kavatsus maksta dividendid osanikele välja kohe pärast otsuse tegemist, on mõistlik määrata kasumi jaotamise otsuses kindlaks ka dividendide väljamaksmise tähtaeg või tähtajad. Vastasel korral tuleb dividendid maksta välja mõistliku aja jooksul pärast otsuse tegemist, milleks on kohtupraktikas loetud 1-2 nädalat. Dividendinõue aegub kolme aasta jooksul arvates dividendide väljamaksete tähtajast.

Lisaks on mõistlik ühemehefirma puhul tuua välja tähtajad siis, kui makseid tehakse igakuiselt, jällegi maksuriskide vähendamise eesmärgil.

Dividendide maksmise otsus – näidis

Allpool on toodud osanike koosoleku protokolli näidis, mis sobib mistahes otsuste vormistamiseks, sh dividendide määramiseks.

[Äriühingu nimi]
OSANIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr [####]
Koosolek toimus [kuupäev]
Ühingu ärinimi: [äriühingu nimi]
Ühingu registrikood: [äriühingu registrikood]
Ühingu asukoht: [äriühingu asukoht]

Koosolekul osalesid:

 1. [osaniku nimi (isiku kood) – hääleõiguse %];
  2. [osaniku nimi (isiku kood) – hääleõiguse %];
  3. [osaniku nimi (isiku kood) – hääleõiguse %].

Lisaks osales koosolekul [koosolekul osalenud muu isiku nimi].

Koosoleku juhatajaks valiti [koosoleku juhataja nimi] ja protokollijaks [protokollija nimi].

PÄEVAKORD:

 1. [küsimus, mida käsitletakse, nt aastaaruande kinnitamine];
  2. [küsimus, mida käsitletakse, nt dividendide jaotamine].

OTSUSED

 1. [sisestada otsuse sisu koos oluliste andmetega];

Otsus vastu võetud ühehäälselt / Otsuse poolt oli [poolthäälte arv] häält ja vastu [vastuhäälte arv] häält.

2. [sisestada otsuse sisu koos olulitse andmetega];

Otsus vastu võetud ühehäälselt / Otsuse poolt oli [poolthäälte arv] häält ja vastu [vastuhäälte arv] häält.

 

ALLKIRJAD

__________________                     __________________
Koosoleku juhataja                          Protokollija
[nimi, allkiri]                                       [nimi, allkiri]

___________________                   ___________________
[osaniku nimi, allkiri]                           [osaniku nimi, allkiri]

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga