2018 Maksumäärad

Tulumaksuvaba tulu muutus astmeliseks

2018.aastal muutuvad tulumaksuvaba miinimum ning sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär, sotsiaalmaksumäär jäi samaks.

 • Miinimumpalk (kuutasu alammäär täistööajaga) – 500 eurot (2017.aastal 470 eurot)
 • Tunnitasu alammäär – 2,97 eurot (2017.aastal 2,78 eurot)
 • Tulumaksumäär jäi samaks – 20% (dividendide netoväljamakselt on see 20/80 ehk 25%)
 • Tulumaksuvaba miinimum – tulumaksuvaba määr on individuaalne ning sõltub isiku aastatuludest, mille hulka lähevad peale palga ka näiteks dividendid, kinnisvara v metsa müügist saadud tulu jne. Vaata lähemalt tulumaksuvaba tulu arvutamisest siit. (2017 aastal 180 eurot) kuus (NB! Tulumaksuvaba miinimumi arvestamiseks peab olema väljamakse saajalt küsitud avaldus).
 • Sotsiaalmaksumäär – jääb samaks 33% (2017.aastal 33%).
 • Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus tõusis 470 euroni (2017.aastal 430 eurot), mis teeb minimaalseks sotsiaalmaksu kohustuseks 155,10 eurot ühes kuus.
 • Kogumispensioni määr on 2% (2017.aastal oli see kas 2% või 3%). Kogumispensioni kinnipidamise kohustust ning töötaja kogumispensioni määra kontrolli siit: “Kogumispensioniga liitumise kontroll“. Sealt saad kontrollida ka pensioniikka jõudnud töötaja puhul kogumispensioni arvestamise lõpukuupäeva.
 • Töötuskindlustusmakse määrad ei muutunud ning on endiselt töötajale 1,6% (peetakse palgast kinni) ning tööandjale 0,8%. Kui töötaja jõuab vanaduspensioniikka (sündinud 1954.aastal või varem), siis lõpetatakse töötaja töötuskindlustusmakse 1,6% kinnipidamine kuid tööandja peab endiselt 0,8% töötuskindlustusmakset edasi tasuma.
 • Päevaraha välislähetuses – 50 eurot. 50 eurot päevaraha võib maksuvabalt maksta lähetuse esimese 15 päeva eest, pikema lähetuse puhul on järgnevate päevade eest päevaraha suuruseks endiselt 32 eurot. Siin tuleb kindlasti tähele panna ka seda, et kui päevaraha ületab 50 eurot, siis tuleb rohkem makstud summad deklareerida nagu palk koos kõikide palgamaksudega (töötuskindlustus-, sotsiaal- ja kogumispensioni maksed).

Mida silmas pidada 2017.aasta detsembri töötasu maksmisel

2017.aasta detsembri eest palga tasumisel tuleb arvestada seda, et uued maksumäärad hakkavad kehtima 01.01.2018 alates tehtud väljamaksetele. See tähendab, et kui detsembri eest makstakse palk välja veel 2017 aasta sees, siis arvestatakse palgamaksud veel vanade määrade järgi aga 2018.a jaanuaris välja makstes juba uute määrade järgi.

Alates 1.1.2018 kehtib spordikulude hüvitamisel teatud ulatuses maksuvabastus.

Alates 1. jaanuarist 2018 ei maksustata erisoodustusena tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele.

Töötaja on:

 • töölepingu alusel töötav isik
 • ametnik
 • juhtimis- või kontrollorgani liige
 • füüsilisest isikust ettevõtja, kes müüb tööandjale kaupu pikema aja jooksul kui kuus kuud
 • töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötav või teenust osutav füüsiline isik

NB! Soodustus ei kehti töötaja sugulastele!

Silmas peab pidama, et:

 • 100 eurot on summa koos käibemaksuga ning töötaja tarbeks tehtud tervise- ja spordikuludelt ei saa sisendkäibemaksu maha arvata.
 • 100 eurot võib ära kasutada ühel päeval, ühes kuus või kolme kuu jooksul. Oluline on, et kvartalis kokku on maksuvabad kulud 100 euro ulatuses.
 • 100 eurot on iga töötaja kohta kvartalis ja seda summat ei saa üle kanda teistele töötajatele ega järgmistesse kuudesse või kvartalitesse või summeerida aasta maksuvabasid kulusid.
 • kui töötajal on mitu tööandjat, siis võib iga tööandja talle võimaldada maksuvabalt tervise- ja spordikulude kompenseerimist 100 euro ulatuses.
 • kulu kandmiseks on vajalik kuludokument
 • vajalik on pidada isikupõhist arvestust (võimalik valida kas kassapõhine või tekkepõhine arvestus)
 • kulude kandmine ei ole kohustuslik ning tööandjal pole kohustust spordikulusid kinni maksta
 • spordi- ja tervisekulusid saab hüvitada ainult lepinguga töötajatele
 • maksusoodustus ei hõlma harrastamiseks vajalikke vahendeid (riided, jalanõud jne) ega lisateenuseid (nt toitlustus, transport, parkimine, riidehoid, üritusele järgnev pidulik vastuvõtt vms)
 • maksusoodustus laieneb ka väljaspool Eestit tehtud spordi- ja tervisekuludele

Tööandja saab ise otsustada, kas ja milliseid tervise edendamise teenuseid või sportimise võimalusi ta oma töötajatele pakub. Töötaja saab jällegi ise otsustada, kas ja milliseid tervise edendamise teenuseid või sportimise võimalusi ta kasutab.

Maksuvabad tervise edendamise kulud on:

 1. avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu
 2. sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused
 3. tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavad kulutused
 4. kulutused tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele
 5. ravikindlustuslepingu kindlustusmakse

Euroopa Keskpanga intressimäär ja laenuintressid

Erisoodustuseks ei loeta laenu andmist töötajale või tema perele, mille tingimused vastavad turutingimustele. Erisoodustuseks ei loeta sellist laenu, mille intressimäär on kõrgem kui kahekordne Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit.
Kui näiteks Euroopa Keskpanga intressimäär on 0,05%, siis maksukohustust ei teki, kui laenuintresside maksmisel võetakse aluseks vähemalt 0,1%-ne intressimäär. 2018.aasta alguse seisuga on intressimäär kukkus 0%, sel juhul võib laenu anda ka 0% laenuintressiga. Hetkel kehtivat intressimäära vaata siit.

NB! Osaühing ei tohi laenu anda oma osanikule (v.a. tütarettevõte samasse kontserni kuuluvale ettevõttele), juhatuse liikmele või isikule osaluse ostmiseks.

Kui sul on küsimusi maksumäärade kohta, siis võta meiega ühendust.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga